ฮวงจุ้ย ถือว่าสีสันต่างๆ ในโลกนี้ คือตัวแทนแห่งธาตุที่สามารถส่งผ่านถ่ายทอดพลังออกมามีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้ ด้วยคุณสมบัติแห่งธาตุที่แฝงอยู่ในทุกๆ สีสันที่หลากหลายบนโลกใบนี้ และคนเรานั้นดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งสีโดยไม่รู้ตัว

ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยตั้งแต่ยุคโบราณ ใช้สีเป็นเครื่องมือทางฮวงจุ้ยในทุกวิถีทาง เพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองของชะตาชีวิต เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง เพื่อให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวในครอบครัว หรือเพื่อกระตุ้นให้เกิดความรัก ความสัมพันธ์ เป็นต้น

การจะเรียนรู้หลักการแห่งสี เพื่อความเข้าใจและสามารถปรับนำไปใช้ในการตกแต่งอาคารบ้านเรือนนั้น จำเป็นต้องเข้าใจ "ธาตุทั้งห้า"เสียก่อน เพราะโลกนี้ประกอบด้วย "ธาตุทั้งห้า" ซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งในโลกนี้
และสีสันที่เป็นหลากหลายบนโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นตัวแทนของ "ธาตุทั้งห้า" ไม่ธาตุใดก็ธาตุหนึ่ง หรือบางครั้ง ก็เป็นการผสมผสานของสองธาตุที่พอเหมาะพอเจาะ สีสันเหล่านี้ จึงมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติแห่งธาตุ และส่งผลต่อจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ อารมณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในการตัดสินใจ การดำเนินชีวิต

ในวิชาฮวงจุ้ยกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างธาตุและคุณสมบัติของธาตุทั้งห้าไว้ ดังนี้ตามหลักวิชาฮวงจุ้ยพื้นฐานในการใช้สีตกแต่งในทิศต่างๆ หรือห้องต่างๆ ของบ้าน จึงไม่ควรใช้สีที่เป็นพิฆาตต่อกัน ขณะเดียวกันก็สามารถใช้สีที่มีคุณสมบัติส่งเสริมหรือให้กำเนิด มาช่วยเสริมให้ฮวงจุ้ยของอาคารบ้านเรือนแข็งแกร่งขึ้นได้


ธาตุที่มีทั้งสภาวะหยาง(ความไม่คงรูป) และสภาวะเหยิน (ตามลักษณะในธรรมชาติ) ในตัวมันเอง เป็นตัวแทนของเงิน กระแสการเงิน ความมั่งคั่ง แต่ต้องอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม จึงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้


สีดำ สีน้ำเงิน สีฟ้าน้ำทะเล
เป็นธาตุเดียวที่เจริญเติบโต และงอกเงย จึงเป็นตัวแทนของการเจริญเติบโต (ของเด็ก) ความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์ ความแข็งแรง ความมีโชคดี


สีเขียว สีเขียวอมฟ้า สีน้ำตาล
ธาตุที่มีสภาวะหยางจัด มีคุณสมบัติในการกระตุ้นอารมณ์ ความคิด จิตใจ


สีแดง สีส้มสด สีม่วง สีชมพูสด
ธาตุที่มีสภาวะเป็นกลางที่สุดในห้าธาตุ เพราะทุกสรรพสิ่งในโลกกำเนิดจากดิน ดังนั้นจึงเป็นกลุ่มสีที่ปลอดภัยที่สุุดในการตกแต่งอาคารบ้านเรือน


สีเหลือง สีส้ม สีน้ำตาล สีน้ำตาลแดง สีเทา
สีแห่งความมั่งคั่ง (บางแขนงวิชาฮวงจุ้ยเรียก ธาตุทอง)สีแห่งจินตนาการ ตัวแทนแห่งสวรรค์หรือ ผู้ปกป้องคุ้มครอง


สีขาว สีเงิน สีทอง สีเทาอ่อน สีที่มีความมันวาว